سرور مجازیVPS کشور امارات متحده عربی(UAE)

بازگشت بی قید و شرط پول در صورت عدم رضایت مشتری تا 7 روز

UAE-R512MB+10GB-NVMe

10GB-NVMe HDD
1Core(s) CPU
512MB Memory
500GB Bandwidth
Line 1000Mbps

UAE-R512MB+20GB-NVMe

20GB-NVMe HDD
1Core(s) CPU
512MB Memory
750GB Bandwidth
Line 1000Mbps

UAE-R1024MB+30GB-NVMe

30GB-NVMe HDD
1Core(s) CPU
1024MB Memory
1500GB Bandwidth
Line 1000Mbps

UAE-R2048MB+40GB-NVMe

40GB-NVMe HDD
2Core(s) CPU
2048MB Memory
2048GB Bandwidth
Line 1000Mbps

UAE-R2048MB+80GB-NVMe

80GB-NVMe HDD
2Core(s) CPU
2048MB Memory
2500GB Bandwidth
Line 1000Mbps

UAE-R4096MB+20GBNVMe

20GB-NVMe HDD
2Core(s) CPU
4096MB Memory
2500GB Bandwidth
Line 1000Mbps

UAE-R3072MB+60GBNVMe

60GB-NVMe HDD
3Core(s) CPU
3072MB Memory
3072GB Bandwidth
Line 1000Mbps