سرور مجازی VPS کشور ترکیه

گارانتی بی قید و شرط بازگشت پول در صورت عدم رضایت مشتری تا 7 روز!

TURKEY-R512MB+10GB-NVMe

10GB-NVMe HDD
1Core(s) CPU
512MB Memory
500GB Bandwidth
Line 100Mbps

TURKEY-R1024MB+30GBNVMe

30GB-NVMe HDD
1Core(s) CPU
1024MB Memory
1500GB Bandwidth
Line 100Mbps

TURKEY-R2048MB+80GB-NVMe

80GB-NVMe HDD
2Core(s) CPU
2048MB Memory
2500GB Bandwidth
Line 100Mbps

TURKEY-R4096MB+20GBNVMe

20GB-NVMe HDD
2Core(s) CPU
4096MB Memory
2500GB Bandwidth
Line 100Mbps

TURKEY-R3072MB+60GBNVMe

60GB-NVMe HDD
3Core(s) CPU
3072MB Memory
3072GB Bandwidth
Line 100Mbps