سرور مجازی در موقعیت لیتوانی

بازگشت بی قید و شرط پول تا ۷ روز در صورت عدم رضایت شما

OPENVZ-LINUX-2GB
 • 1 vCPU CPU
 • 2 GB RAM
 • 20 GB Storage
 • 2 TB Bandwidth
 • 100 Mbps Port speed
 • Optional Backups
 • OpenVZ Virtualization
OPENVZ-LINUX-4GB
 • 1 vCPU CPU
 • 4 GB RAM
 • 40 GB Storage
 • 4 TB Bandwidth
 • 100 Mbps Port speed
 • Optional Backups
 • OpenVZ Virtualization
OPENVZ-LINUX-8GB
 • 2 vCPU CPU
 • 8 GB RAM
 • 80 GB Storage
 • 8 TB Bandwidth
 • 100 Mbps Port speed
 • Optional Backups
 • OpenVZ Virtualization